;
فروش ملک مسکونی توسط مبایعه نامه دستی و فقط با امضای اعضای خانواده رسمیت قانونی داره؟

فروش ملک مسکونی توسط مبایعه نامه دستی و فقط با امضای اعضای خانواده رسمیت قانونی داره؟

16 شهریور 1400 16

با درود..
با توجه به اصل قانونی صحت معاملات و عقـود؛؛ هر گونه انجام معاملات بین متعاملین (خریدار و فروشنده) با إمضـاء و شهادت دو نفـر شاهد، دارای ارزش و اعتـبار قانونی می باشد.
مضاف بر این؛ هیچ منع قانونی در اسـتفاده از، گواهی اعضای خانواده در انجام معاملات وجود ندارد، ولی با اینحال؛ پیشنهاد می گردد که از امضای شـهود دیگـری غبر از اعضای خانواده نیز در ذیل مبایعه نامه استفاده نمایید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی