جلسه شورای حل اختلاف

باسلام,دروقت مقررجلسه دادگاه بنده به عنوان شاکی حاضرولی خوانده پسرش رافرستاده بودوقاضی شورابدون دلیل ومدرک به بنده فرمدند که متم پرونده کروناگرفته وجلسه دادگاه راباسوالات بی ربطی که مرتبط باعنوان شکایت من نداشت به جلسه بعدی موکول نمود,ومدام تکرارمیکردکه این پرونده راببند وکیفری شکایت کن که من قبول نکردم حال سوال این است که چرابدون مدرک میگوید متهم مریض است وچرامدام سوالات بی ربط میپرسید وچرا به جلسه بعد موکول نمودباتشکر

18 شهریور 1400 126

سلام
شورای حل اختلاف نهادی شبه قضایی است و جهت حل و فصل اختلافات از طریق صلح و سازش تاسیس شده است.
بعضی از دعاوی جهت حل اختلاف،
بدوا به شورا ارجاع میشود و شما چنانچه تمایل نداشته باشید مجبور به صلح و سازش نیستید. ضمنا اگر رای صادر شد میتوانید اعتراض کنید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی