;
امکان فسخ معامله بلحاظ بیسواد بودن فروشنده

سلام ، شخصی سواد خواندن و نوشتن نداشته است و قراردادی را امضا نموده است ، آیا بعدها خود شخص و یا ورثه ایشان می توانند ادعا کنند که ایشان چون سواد نداشته است از ایشان سو استفاده شده است و قرارداد را فسخ کنند ؟

18 شهریور 1400 17

با درود؛
کاربر محترم؛ بصرف بیسواد بودن فروشنده به تنهایی دلیل و مجوز قانونی برای فسخ معامله نبوده و نیست،،
بدون شک هر مدعی بایستی بتواند ادعای خود را با دلایل و مدارک مستند در محکمه اثبات نماید..
بنطر نمی رسد که صرف ادعای سوءاستفاده از فروشنده صـرفا به بهانه بیسوادی وی، مورد پذیرش دادگاه قرار بگیـرد،، هر چند که نتیجه، منـوط به مدارک اثباتی و دلایل استنادی و رسـیدگی دادگاه بستگی دارد..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی