;
ترک منزل همسرم بدون دلیل موجه

سلام ترک منزل همسرم بدون دلیل موجه چکار باید بکنم ممنونم

18 شهریور 1400 23

با درود؛
در اینخصوص ابتـدا با تنظیم اظهارنامه ای مبنی بر الزام به تمکین، از طریق دفاتر خدمات قضایی، ثبت و ارسال نمایید،،
در صورت عدم توفیق و حصول نتبجه؛ می توانید دادخواستی در اینخصوص، بطرفیت همسرتان، مبنی بر الزام به تمکین مطـرح نمایید..

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی