محاسبه قدرالسهم مالکین بعد از حصر وراثت ؟

باسلام، ملکی که ۱۰۰۶ متره صاحبش فوت کرده اما چون پدر و مادرش زنده هستند سهم الارث هریک ازآنها ۱۶/۷ می باشد. و سهم همسرش نیز ۱۲/۵درصد. و همسر چون تقاضای مهریه کرده دادگاه از ملک ۱۰۰ متر به ایشان داده است. دارای ۳ فرزند پسر و ۱ فرزند دختر نیز می باشد که سهم هر کدام از پسر۱۵/۵ و سهم دختر۷/۷درصده. چون نمی توانم محاسبه کنم میخواهم بدانم از این ۱۰۰۶ متر ،چند مترسهم یک پسر می شود؟

19 شهریور 1400 46

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی