آیا ارث به قیمت روز محاسبه میشود؟

ارث‌سال۷۹یک میلیون تومان بوده است به قیمت امروز چند میشود

19 شهریور 1400 115

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی