پس از توقیف ملک بابت مهریه بهتر است از طریق کارشناسی مهریه وصول شود و یا توافقی بهتر است

وقتی که یک ملک توقیف می شود برای مهریه برای تعیین قیمت ملک کارشناسی که نظر می دهد معمولاً پایین تر از قیمت بازار است و ضرر دارد وآیا بهتر است توافقی اقدام به فروش ملک بشود ؟ و توقیف نکنیم است یا

19 شهریور 1400 294

معمولا برای شروع قیمت در مزایده چند درصد پایین تر از قیمت عرفی و روز تعیین می شود و قیمت پایه مزایده از آن شروع می شود ولیکن در کل تفاوت زیادی وجود ندارد و بهتر است جهت اطمینان ابتدا ملک توقیف شود تا اگر به توافق نرسیدید از محل فروش ملک مهریه وصول شود و اگر توافق حاصل شد خارج از دادگاه فروش انجام و پرونده مختومه می گردد.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی