;
اقدام جهت چک برگشتی علیه ضامن

با سلام برای برگشت زدن چکی که بابت ضمانت کشیده شده از چه طریقی پیگیری و ثبت شکایت انجام دادن زودتر و بهتر نتیجه میگیرم منظورم از طریق دفاتر اسناد یا مراجع قضایی هست ؟

20 شهریور 1400 12

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی