انتقال سند رسمی بنام خریدار

انتقال سند منگوله داری که مالکیت مالک ثابت شده برای انتقال به خریدار آیا بعداز انتقال سند تک برگ بنام خریدار صادر میشه یا اول باید تکبرگ بنام مالک فعلی صادر و بعد انتقال به خریدار بشود

27 اردیبهشت 1401 53

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی