تفاوت احضاریه و ابلاغیه

با سلام فرق ابلاغیه با احضاریه در چیست و اگر ابلاغیه صادر شد و شخص در دادگاه حاضر نشود چه حکمی دارد

21 شهریور 1400 892

سلام
احضار یعنی دعوت کردن و فراخواندن. احضاریه در حقوق نیز یعنی فراخوانده شدن شخص یا اشخاصی توسط مراجع قضایی. این افراد می تواند از متهم پرونده تا شاهد و مطلع باشند که توسط مراجع قضایی برای حضور جهت ارائه توضیحات یا بازجویی دعوت می شوند . در برگه احضاریه اینکه احضار بابت چه موضوعی است و در چه ساعت و مرجعی باید صورت بگیرد توضیح داده می شود . افرادی که به مراجع قضایی دعوت می شوند ملزم به حضورند و در برخی موارد نتیجه عدم حضور می تواند  صدور دستور جلب باشد .

ابلاغیه، برگه ای است که دربردارنده بخشی از اطلاعات مربوط به یک پرونده قضایی بوده و مطابق مقررات ابلاغ یعنی مواد 67 تا 83 قانون آیین دادرسی مدنی برای طرفین دعوا یا یکی از آن ها ارسال می گردد. 

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی