خسارت تاخیر تادیه دین چک بلامحل

سلام. تاریخ سر رسید چک به مبلغ 118 میلیون آبان 1395 بوده ولی در آبان 1399 اصل مبلغ چک پرداخت شده است. میزان خسارت و تادیه چک چه مبلغی می باشد.

21 شهریور 1400 81

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی