سکونت دیگری در ملک شخصی

من مالک یک دانگ خانه ای هستم که سه دانگ آن در مالکیت مادرم و دو دانگ دیگر در مالکیت یکی از برادرانم است! برادر دیگری دارم که اقدام به سکونت در این ملک کرده است و البته مالکیتی هم بر این ملک ندارد! برای تخلیه و جلوگیری از سکونت ایشان چه راهی وجود دارد؟ ممنونم

21 شهریور 1400 99

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی