تعلق حق جمعه کاری روابط کارگر و کارفرما

هر هفته یک روز بجای جمعه تعطیل بودم و تمام جمعه ها سر کار بودم ایا جمعه کاری تعلق میگیره یا نه؟

31 اردیبهشت 1401 58

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی