تنظیم سند رسمی خارج از کشور

باسلام پدربنده فوت شده وقطعه زمینی ازاوبه ارث مانده است ماوراث که بامادرم تعدادمان۴نفرمیشوداقدام به فروش کرده ایم برادربنده که یکی ازوراث است درخارج ازکشورمیباشدوماهیچگونه دسترسی برای گرفتن وکالت نامه ومدارک دیگربه ایشان نداریم میخواستم بدانم باتوجه به نبودایشان چگونه میتوان زمین رافروخت وسندرابه نام خریدارکردضمن اینکه برادرم ازفروش زمین خبرداردوموافق است خیلی ممنون میشوم پاسخ بنده رابدهید

22 شهریور 1400 74

سلام
ایشان در هر کشوری خارج از ایران باشند می‌توانند با ارائه مشخصات ملک به اداره اسناد سفارت یا کنسولگری ایران نسبت به تنظیم وکالت فروش مستند به گواهی انحصار وراثت و مدارک شناسایی اقدام کنند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی