الزام به تعهد طبق قرارداد

خیانت در امانت بنده محصول شلتوک برنج به فروشنده به روز واگذار کردم وقرار شد هروقت مبلغ پرداخت شود به روز رسانی شود و الان زیر گفته شده زده و قیمت زمان تحویل با من میخواهد حساب کند ...که ضرر زیادی متحمل خواهم شد لطف راهنمایی کنید

22 شهریور 1400 101

بااحترام
کاربر محترم در صورتیکه فیمابین شما قرار دادی نوشته شده باشد می توانید الزام به انجام تعهد نمایید در غیر این صورت اگر شاهدی در این قرارداد وجود داشته باشند �‌توانید نسبت به شهادت شهود الزام فروشنده را انجام تعهد بخواهید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی