ورود احدی از وراث جهت ابطال سند

هرگاه در جریان دعوی ابطال سند ،احدی از ورثه فردی که ملک به نامش بوده در مقام خوانده قرار نگرفته و سند باطل گردیده و به نام خواهان خورده بعد قطعی شدن رای خوانده موردنظر متوجه رای قطعی میشود ایا از طریق اعتراض ثالث میتواند وارد ماهیت دعوی و در نتیجه ابطال رای شود؟

22 شهریور 1400 48

بااحترام
کاربر محترم بعلت وجود شما با عنوان احدی از وراث نمیتوانید چنین دادخواستی را مطرح نمایید مگر اینکه سند قبل از واگذاری به خواهان به شما انتقال یافته باشد و خواهان مدرکی که به دادگاه ارائه نموده بعد از شما باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی