صلح عمری پدر به فرزند

سلام پدرم داخل بنگاه یک ملک بهم داده بعد از فوتم مال پسرم هست برادرام هم امضا کرده اند نوشته از سهم ارث کسی هم حق اعتراض ندارد بعد از فوت پدرم برادرام می تونن از ملک ارث ببرند

24 شهریور 1400 64

سلام
سوال قدری مبهم است، اگر منظور شما این است که پدر ملک را بعد از فوت خویش به شما واگذار کرده و در زمان حیات در ید پدر باشد به معنای صلح عمری است و بعد از فوت ایشان به شما می رسد و معتبر است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی