الزام به تنظیم سند

قاضی حکم داده که برم دفترخانه و سند بزنم تا خریدار بتونه تعویض پلاک کنه ولی من اصلا به ایشون وکالت ندادم و نگرانم این وسط کسی بدهی داشته باشه و من فقط میخوام پلاکم فک بشه آیا باید طبق حکم قاضی انجام بدم اگر فردا از من شکایت بشه که چرا رفتی پلاک زدی چه کنم؟؟

24 شهریور 1400 49

بااحترام
کاربر محترم شما در روز دادگاه باید این موضوع را به قاضی اعلام می نمودید تا قاضی در حکم صادره در صورتی که مشکل قانونی بعدی یا مطالبه وجه از شخصی به طرفیت شما انجام گیرد مدرکی جهت دفاع داشته باشید در حال حاضر شما می توانید با گرفتن اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی. وکالت را تنظیم نمایید اگر زمانی کسی مدعی شد به مالک مراجعه نمود تا پاسخگو باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی