;
الزام به تنظیم سند

قاضی حکم داده که برم دفترخانه و سند بزنم تا خریدار بتونه تعویض پلاک کنه ولی من اصلا به ایشون وکالت ندادم و نگرانم این وسط کسی بدهی داشته باشه و من فقط میخوام پلاکم فک بشه آیا باید طبق حکم قاضی انجام بدم اگر فردا از من شکایت بشه که چرا رفتی پلاک زدی چه کنم؟؟

24 شهریور 1400 2

بااحترام
کاربر محترم شما در روز دادگاه باید این موضوع را به قاضی اعلام می نمودید تا قاضی در حکم صادره در صورتی که مشکل قانونی بعدی یا مطالبه وجه از شخصی به طرفیت شما انجام گیرد مدرکی جهت دفاع داشته باشید در حال حاضر شما می توانید با گرفتن اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی. وکالت را تنظیم نمایید اگر زمانی کسی مدعی شد به مالک مراجعه نمود تا پاسخگو باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی