لایحه تجدید نظر جهت دفاع

تمامی مدارک به قاضی ارائه شده و اعلام شده که از بدهی ایادی قبلی اطلاعی ندارم با این وجود قاضی رای به حضور در دفترخانه را دادن . آیا باید تجدیدنظر خواهی کرد یا به دفترخانه جهت تنظیم سند خودرو به آخرین خریدار ماشین به ظاهر؟ نگرانیم فقط از این بابت است فردا کسی از من شکایت نکند فروش مال غیر انجام داده ام .

24 شهریور 1400 44

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی