;
مطالبه حق و حقوق توسط زن دوم

سلام آقایی که زن دوم داره ولی هیچی ازاموالش را به زن دوم وبچه هایی که از زن دوم دارد نمیده ونه به اسم میزنه وهمه اموالش نزدزن اول وبچه ها او هست ایامیتوان ازنظرقانونی زن دوم حق خودرابگیردوچگونه راه حل گرفتن حقش رالطفابگید

24 شهریور 1400 15

با درود؛
کاربر محترم؛ هر کسی در طول حیات خود، اختیار اموالش را دارد و می تواند اموالش را به هر کسی که بخواهد بذل و بخشش نموده و یا از طریق بیـع و یا سایر عقـود واگذار نماید..
فاما در خصوص سئوال شما سرکار عالیه؛
زن دوم می تواند صـرفا از طریق طرح دادحواست مطالبه مهـریه و نفقه حسب مورد، اموال شـوهر را توقیف نمـوده و حق و حقوق مالی خود را وصـول نماید..

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی