فوت مادر و سهم الارث وراث

با سلام ، اگر مادری فوت کند و ملکی به نام خودش داشته باشد آیا پسر هم از آن ملک سهمی دارد و یا فقط به فرزندان دختر میرسد

24 شهریور 1400 56

با درود؛
کاربر محترم؛ بر اساس قانون، تفاوتی ندارد که متوفی زن باشد یا مرد.
در نتیجه اگر متوفی زن باشد و دارای فرزند؛ همان قانون ارث در مورد آن اجرا می‌شود و میزان سهم‌الارث فرزندان دختر و پسر مانند ارث بردن از پدر است.
در نتیجه فرزندان دختر از ارث مادری هم نصف میزان ارث پسر و مانند ارث پدری را می‌برند.

با توجه به ماده ۹۰۷ قانون مدنی در مورد ارث بردن فرزندان از مادر :
- چنانچه مادری فوت کند و ابوین او (پدر و مادر) نیز فوت کرده باشند و یک یا چند فرزند داشته باشد؛
ترکه مادر بشرح ذیل بین وارث تقسیم می‌شود؛
- چنانچه فقط یک فرزند داشته باشد چه پسر باشد چه دختر باشد؛
تمام ترکه مادر به او می‌رسد..
- اگر اولاد متعددی داشته باشد که همه پسر باشد یا همه دختر؛
ترکه مادر با السویه بین آنها تقسیم می‌شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی