معامله با سالمند و ادعای بعدی محجور بودن

سلام، آیا در صورت معامله قولنامه ای و شورایی با فرد سالمند، پس از فوت او ورثه می‌توانند مدعی زوال عقل و ابطال معامله شوند؟ در هنگام معامله چه کاری باید انجام داد تا در آینده ورثه فرد سالمند مدعی نشوند

25 شهریور 1400 58

با درود،،
کار بر محترم،، در اینخصوص بهتر لست صحت و سلامت عقلی و جسمی وی احراز و مراتب جزییات مبیع مورد معامله توسط نزدیکان و یا شهود به وی تفهـیم گردد و لزوما چند نفر از ورثه و یا نزدیکان وی با إمضـای ذیل قرارداد فیمابین، نفوذ معامله و انجام معامله در کمال صحت و سلامت عقلی وی را بنوعی تأئید نمایند..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی