ساخت و ساز مشارکتی و قدر و سهم واحدها

ساخت و ساز مشارکتی انجام شده،واحدهای جلویی ۱۵ متر اضافه واحدهای پشت ۲ متر کم پس قدر و سهم چی میشه،اعتراض نتیجه داره

26 شهریور 1400 53

با درود؛
کاربر محترم؛ چنانچه در متن قرارداد فیمابین،، توافقی در اینخصوص وجود داشته باشد، بایستی طرفین به توافق و تعـهد خود پایبند باشند،،
ولی در صورتیکه توافق قبلی در اینخصوص در میان نباشد، بلحاظ عدم رعایت حق و حقوق طرف مقابل، موضـوع قابل اعتـراض و بررسی می باشد..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی