کارفرما به تعهدات قراردادی عمل نکنه چه کاری باید انجام دهم ؟

یک قرارداد وبسایت دارم که زمان تحویل سایت و تسویه در قرار داد تمام شده اما کارفرما برای تحویل و تسویه پاسخگو نیست

26 شهریور 1400 56

سلام
کاربر محترم در صورت عدم پاسخگویی کارفرما حتما از طریق اظهار نامه رسمی مراتب تکمیل وبسایت و تحویل و تسویه حساب را اعلام نمایید و پس از آن در صورت عدم پاسخگویی اقدام به طرح دادخواست مطالبه حق الزحمه را بنمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی