تقسیم ترکه وفروش مال مشاع

سلام یک خانه ۶ دانگی با ۳ شریک هر شریک ۲ دانگ سهم دارد خانه سه طبقه بوده که یک طبقه توسط شهرداری تخریب شده برای پایان کار و سند یکی از شرکا فوت کرده و ورثه انحصار وراثت نمیکنن و همکاری نمیکنن و مدعی ۲ دانگ سهم شون نیستن چگونه تقسیم طبقات صورت میگیرد؟ سهم شریکی که همکاری نمیکند چه میشود؟

26 شهریور 1400 50

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی