ایا خسارت ملک فروخته شده با مالک قبلی میباشد

یک قطعه زمین داشتم گودبرداری کردم برای ساخت ولی ده روز بعد فروختم حالا اگر بعد از این اتفاقی رخ دهد به عهده کیست .ممنون

نظر سوال کننده به پاسخ:
از این که این طور سریع جواب دادید خیلی تشکر میکنم
26 شهریور 1400 75

بااحترام
کاربر محترم اگر زمان مالکیت شما اتفاقی رخ نداده باشد مشکلی ندارید ولی اگر بعد از انتقال اتفاقی رخ دهد با مالک جدید میباشد جهت اطمینان خاطر میتوانید اظهارنامه ای ارسال تا اگر تخریب ،احتمال ورود خسارت شود را به مالک جدید جهت رفع ان ارسال نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی