توقیف خودرو به علت عدم پرداخت چک

اگر پاس شدن چک منوط به انتقال سند باشد و سند انتقال داده نشده باشد حق توقیف خودرو را دارد

27 شهریور 1400 50

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی