تقسیم ترکه وفروش مال مشاع

سلام پدرم با مشارکت برادر بزرگم خانه ای ساختن. زمین از پدرم و ساختش از برادرم. البته خانه بنام پدرم میباشد. حالا که پدرم فوت کردن. برادر کوچکم حق برادر بزرگم را در مشارکت خانه را نمیپزیرد. ایا ما سه خواهر و یک برادر میتوانیم به نفع برادر بزرگ شهادت دهیم.

28 شهریور 1400 67

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی