با پرداخت اقساط آپارتمان در رهن بانک مالک محسوب میشوم

سلام پرداخت چند قسط از یک ملک که در رهن بانک است باعث مالکییت در ان ملک میشود

30 شهریور 1400 45

بااحترام
کاربر محترم سوال شما کلی میباشد اگر قراردادی نداشته باشید و یا مدارک محکمه پسند جهت مالکیت نداشته باشید خیر مالک شناخته نمیشوید مگر وام مسکن باشد که اپارتمان بنام شما شده باشد و چند قسط پرداخت کرده باشید ولی قرارداد نداشته باشید و مابقی ثمن (مبلغ) را نپرداخته باشید در شرایطی بله مالک شناخته میشوید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی