ایا در قرارداد اصلی با تبصره میتوان تغییر حاصل نمود

سلام آیا در قرارداد تبصره میتونی ماده رو نفی کنه مثل اینکه بنویسند مدت قرارداد 6 ماه بعد تو تبصره بنویسند مدت تا پایان کار

30 شهریور 1400 79

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی