ایا سند اصلاحات اراضی قابل استناد هست ؟

آیا سند اصلاحات ارضی من برای ملکی که درحال حاضر در تصرف کسی هست که دارای سند مالکیت هست قابل استناده

30 شهریور 1400 77

سلام
کاربر محترم اسناد اصلاحات اراضی در زمان صدور به کشاورزان زارع به صورت مشاعی ولی مفروض رعیه واگذار شده است که پس ازپرذاخت اقساط دوستی سند قدرالسهم مشاعی بنام زارع یا وراث صادر می شود اگر متصرف ملک مدعی مالکیت زمین شماست و شما نیز سند همان پلاک را به صورت مشاعی دارید باید طبق تصرف خود یا مورث را بر آن ملک اثبات کنید و یا در صورت تعارض سن. به شورای عالی ثبت شکایت نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی