صلح به دیگـری با وکالت تام از مالکین مشاعی

با سلام، آیا شخصی که پدر و مادرش فوت شده اند و وکالت تام از برادر و یکی از خواهران خود دارد می تواند طبق اقرار زیر سهم الارث خود و برادر و خواهر فوق الذکر از یک ملک مشخص (متعلق به مادر مرحوم خود) را به یکی دیگر از خواهران خود صلح کند به گونه ای که در آینده هیچ گونه مشکلی از سایر وراث برای خواهرش پیش نیاید. با سپاس فراوان، متن اقرار به شرح زیر می باشد: اینجانب آقای ..... فرزند ... باکد ملی .....و شماره شناسنامه ….رأسا” و همچنین به وکالت از آقای……فرزند ….با کد ملی …. و شماره شناسنامه …..و خانم …..فرزند ….. با کد ملی …. و شماره شناسنامه …. طبق وکالت نامه شماره …..مورخ ….. تنظیم شده در دفترخانه …..در کمال صحت و سلامت عقل در دفتر خانه شماره .... حاضر شده و اقرار می کنم ملک واقع در ...... بخش ....ثبتی …. به شماره پلاک ثبتی ...باحدود اربعه...... ازسوی مادرمان مرحومه .....طی وصیت نامه مورخ ......به خواهرم خانم ......فرزند …. و کد ملی ….و شماره شناسنامه صلح گردیده وتمامی مالکیت ان متعلق به ایشان می باشد واینجانبان آقای …. و آقای…. و خانم …. هیچ گونه ادعایی نسبت به ملک فوق نداشته و هرگونه ادعایی رانیز در آینده از خود ساقط می کنیم.

30 شهریور 1400 50

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی