بعد از توقیف اموال جهت مهریه چکار باید انجام داد

بعد از اجرای مهریه و توقیف اموال چه میشود ایا زوجه باید پیگیر شود یا سیستماتیک روال طی میشود ایا زمان مشخصی برای پیگیری زوجه مشخص شده که اگر پیگیری نکند اجراییه فاقد اعتبار میشود

31 شهریور 1400 63
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی