توقیف خودرو قبل گواهی انحصار وراثت

بنده تنها ورثه مرحوم برادرم هستم زمانی که برادرم فوت کرد داخل زندان بودم ماشین برادرم در اختیار دوستش هست و منتظر جواب برگه حصر وراثت هستم تا موقعیکه حصر وراثتو بگیرم میتونم ماشینو قانونی از ایشان تحویل بگیرم ؟

31 شهریور 1400 63

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی