حذف نام یکی از وراث در رای شورا حل اختلاف چه کنم ؟

کاستن از نام‌ وراث از طرف شورا و ارسال پرونده ناقص به دادگاه

01 مهر 1400 55

سلام
کاربر محترم اگر خواهان دعوی حصر وراثت مدارک همه وراث را به شورای حل اختلاف داده باشد ولی در هنگام تحریر اسامی ، نام یکی از وراث حذف و از قلم افتاده باشد باید از شعبه صادر کننده تقاضای رای اصلاحی نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی