ایا امکان انتقال سند زمین واگذاری مسکن و شهر سازی وجود دارد ؟

زمینی در سازمان زمین شهری از 34 سال پیش به نام اینجانب بوده تازه زمین رو پیدا کردم ایا امکان الزام به سند میسر است

01 مهر 1400 88

سلام
کاربر محترم اگر برگ واگذاری زمین و مسکن سابق و فرم جیم نام شما باشد و سازمان مسکن به دلیل عدم احیاء و احداث بنا سلب مالکیت نکرده باشد می توانید با اخذ جواز ملک را ساخته و با پرداخت حقوق دولتی آن از سازمان مسکن سند اخذ نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی