تقسیم ترکه وفروش مال مشاع

سلام ،دوبرادر بزرگ بعد از فوت پدر اقدام به فروش سهم الارث وراث شامل کل خانه شش دانگ و ۷/۵ هکتار از۱۲/۵ هکتار زمین کشاورزی مشروب چاه عمیق با سند اما مشاع بودقبل از تعیین سهم الارث یا تقسیم بین وراث( من و۵خواهر ومادرمان ) کنند وپول حاصل فروش تمام به طلبکاران خودشان پرداخته وچک ها وسفته خودرا ازاد نمودند وچون با توسل به زور واقدام به ازار وکتک وضرب وشتم مادر پیرمان که قیوم بود از ما امضا محضری برای فروش گرفت امروز بعد ۲۵سال نه تنها منکر همه چیز است وبهقولش عمل نمیکند مبنی بر جبران خسارتهاوحق زایل کرده وراث ودوم نداشتن سهم وحقی در ۵هکتار مانده از زمین کشاورزی ،اقدام به تصرف ان ۵هکتار نموده وبا بدترین شکل مادرمان را که تنها و.مستاجر شده تاامروز اهرم فشار قرارداده تا سکوت کنیم ،لطفا چطور میتوانیم ایشان و برادربزذرگم که همدستش است را در برابر قانون محکوم. ومجبور به جبران حق پایمال کرده مان کنیم ودرضمن دستش را از باقی زمین کوتاه کنیم هرچند همه این سالها بتنهایی ازش منفعت برده،او هنگام فروش ارثیه هیچ مدرکی ننوشت دال بر اینکه قول داد وقسم خورد حقی دیگر ندارد بلکه جبران حق برده شده راعهده دار است،و ما گمان به حیله گری او نمیکردیم واز راه برادری واردشدیم چون معلم بود نگذاشتیم زندان برود ،امروز میگوید مدرکیندارید وخودتان امدید امضا کردید ومن فروختم ،من بیکارم دو بچه دارم وحقم چه دزدیدهشده چه امروز غصب ،راه چاره خاهشا دیگر ناامید شده ام از گرفتن حقم ،درضمن دیگر وراث میگویند تو چون پسر هستی شکایت کن ما هم برای شهادت علیه اندو حاضر میشویم

02 مهر 1400 65

بااحترام
کاربر محترم اگر سن شما در زمان فوت پدر زیر ۱۸ سال بوده میتوانید به تمام حق وحقوق خود برسید و مطالبه سهم الارث را از طریق دادگاه بخواهید
در صورت نیاز می توانید از مشاوره تلفنی استفاده نمایید
موفق باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی