محاسبه سهم الارث طبقه اول

مرحوم دارای زوجه و ابوین و سه دختر مهریه خانم در سال ۱۳۶۷ مبلغ سیصد هزار تومان تایین گردیده . حالا مبلغ 755 میلیون تومان نقدینگی بین وراث چگونه تقسیم میشود ؟

03 مهر 1400 67

سلام
اول مهریه از ترکه کسر می شود مبلغ مهریه تا پایان سال ۹۹ معادل ۷۹۱/۶۸۸/۳۱۲ ریال. است
کسر شود مبلغ مهریه که الباقی وجه نقد مبلغ ۶/۷۵۸/۳۱۱/۶۸۸ ریال است
حال سهم پدر یک ششم کسر می شود که مبلغ ۱/۱۲۶/۳۵۸/۲۸۱ خواهد بود
و سهم مادر یک ششم کسر می شود که مبلغ
۱/۱۲۶/۳۵۸/۲۸۱

الباقی بین دختران به تساوی تقسیم می شود که سهم هر دختر مبلغ ۱/۵۰۱/۸۵۶/۰۴۱ ریال می باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی