;
حق وحقوق طبق قانون اداره کار

سلام من بازنشسته آموزش پرورش هستم ۶سال آخرخدمت و۱۷سال بعدازبازنشستگی به مدت کلا۲۳یا۲۴دریک مجتمع غیرانتفاعی مشغول به کاربودم که امسال موسس مدرسه به خاطرترس آزادراه کاربابنده قراردادننوشتندآیابنده می‌توانم برای این مدت تقاضای عیدی ،پاداش ‌سنوات داشته باشم

04 مهر 1400 30

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی