;
قرارداد کار ندارم چطور می توانم شکایت کنم ؟

سلام من سه سال تو مرغداری مشغولم و نه بیمه و نه حق السعی بهم داد و هیچ قرارداد کتبی ندارم باش فقط برا حقوقم تو یه دفتر براش امضا میکنم و زیر امضا می نویسه تمام حق حقوق اعم از سنوات وغیره دریافت کردم با اینکه من نگرفتم

16 مهر 1400 31

سلام
کاربر محترم دادخواست مطالبه حقوق و مزایا و مرخصی ،خواربار ، مرخصی ، بیمه ، عید و سنوات و شیفت شب کاری را به اداره کار بدهید و ضمن آن تقاضای بازرسی کار هم بنمایید در جلسه رسیدگی اگر کارها رسید ها را ارایه دهد و شما فقط دریافت حقوق را قبول و بقیه را منکر شوید کارفرما باید ثابت کند مطالبات شما را به کدام حسابتان واریز نموده و موید این موضوع رای هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۲۷ مورخ ۱۹/۹/۹۸ است که بیان میدارد : مطابق مـواد ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگر دارای قرارداد کار موقت برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، به ماخذ هر سال در پایان قرارداد کار یک ماه آخرین حقوق محاسبه می گردد، بنابراین رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری در قسمتی که در آن مقرر شده اگر قرارداد کار کارگران، موقت باشد، با تسویه حساب هر سال، قرارداد خاتمه می یابد و حق دریافت علی الحساب را ندارند، مغایر ماده ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است و در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض می شود و در نهایت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال بخشنامه شماره ۵۶/۷۴۰۱۶ ـ ۱۳۹۴/۴/۲۹ مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی