انتقال ملک به شخص ثالث

سلام وقت بخیر ملکی که سه دانگ ان بنام مادرم وسه دانگ ان بنام پدرم بود پس از فوت مادرم بایک دفترخانه پدرم تبانی کرده وبنام خودش سه دانگ مادرم شده وبعد به یکی از خواهرام انتقال یافته الان خواهرام وبرادرام معترضند که درواقع سهم مادرباید انحصارووراثت میشده وبه همه بچه ها میرسیده سند که بنام پدرومادربوده الان بنام پدروخواهرم هست میخواستم بپرسم میشه تقاضای ابطال سندکرد؟؟؟خواهرم مدعی هست که پدرم سه دانگ رابه من انتقال داده ما میگوییم اگرپدرسهم خودراداده بود چراالان ملک بنام خودش هست ومادرانحصارووراثت پدرازاین ملک ارث بردیم میخواستم بپرسم اگرشکایت کنیم حق باماست ؟؟؟ضمنا پدرم درقیدحیات نیستن ممنون از لطفتون

16 مهر 1400 129

با سلام
اگر سه دانگ ملک متعلق به مادرتان بعد ازفوت به پدرتان وسپس به خواهرتان منتقل شده است باید نحوه انتقال ملک مادرتان کاملا مشخص گردد که چگونه بعد از فوت منتقل شده است چرا که این موضوع شاید مطرح باشد که پدرتان قبل از فوت مادرتان سه دانگ ایشان را بنام خود نموده باشدکه اگر اینگونه باشد پدرتان میتوانسته بنام خواهرتان منتقل نماید وایرادی بدان وارد نیست ولیکن اگر با تبانی وجعل سند چنین اقدامی صورت گرفته باشد بعلت فساد در معامله ونقل وانتقال سند باطل بوده ومیتوانید علیه خواهرتان که در قید حیات هستند دعوی بطلان سند بعلت جعل را مطرح نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی