;
آیا اسکرین شات مدرک حساب میشود

باسلام وعرض ادب آیامیشودبااسکرین شاتی که ازروی مدرک زمینی گرفته شده ودرگوشی هست به دادگاه شکایت وآن زمین رامطالبه کرد؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
بسیارعالی وواضح جواب بنده روارسال کردندفقط اینکه دقیق معنی اماره رومتوجه نشدم
18 مهر 1400 33

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی