ثبت نام مسکن ملی و واگذاری ان

خدا قوت ای طرح مسکن ملی من ثبت نام کردم اسمم در آمد چون باید طی مراحلی مبلغی برای دولت واریز بکنم نداشتم به خاله خودم گفتم گفت پول من واریز میکنم ولی در مقابلش یه نوشته دستی بهش بدم که من هیچ حقی دیگه ندارم منم براش نوشتم دادم بهش حالا زده زیر حرفش میگه هیچ حقی نداری اون گاغذ شده مدرک براش میدانم کاری بکنم اون کاغذ ارزش قانونی داره منممون میشم جوابش بدی خدا ازت راضی باشه

23 مهر 1400 105

بااحترام
کاربر محترم شما نباید چنین متنی را ارائه میدادید
علت پذیرفتن نوشتن هیچ حقی ندارم درمورد جه مواردی بوده درمورد این ملک یا بدهی یا واگذاری و...درحال حاضر مبلغ اولیه واریز شده است اگر مابقی مبالغ را خودشما واریز نمایید میتوانید تاحدودی جهت دفاع دراینده مدرکی جهت دفاع داشته باشید داشته باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی