;
از نظر قانونی می توان در قرارداد اجاره نوشت کلیه مخارج خانه اعم از جزئی یا اساسی بر عهده مستاجر است؟

از نظر قانونی می توان در قرارداد اجاره نوشت کلیه مخارج خانه اعم از جزئی یا اساسی بر عهده مستاجر است؟

24 مهر 1400 19

با درود؛
با عرض پوزش در خصوص پاسخ
کاربر محترم مطابق اصل آزادی توافقات طرفین قرارداد ها شما می توانید هر شرطی که با عقد اجاره منافات نداشته باشد و عقد را یا شرط را باطل کند در عقد اجاره درج نمایید
ضمنا می توانید مخارج نگهداری و مخارج استفاده از ملک مورد اجاره به عهده مستاجر بگذارید
مؤید باشـید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی