;
انتقال ملک به همسر و امکان استرداد آن

باسلام من بابرادرم ملكي راخريدم سهم هركدام ٣دانگ البته ملك دررهن بانك است برادرم بامبايعه نامه ملك رابه همسرش بدون دريافت وجه انتقال داده است ودرحال حاضرهمسرايشان قصدجدايي داردآياميشود برادرم ملك راپس بگيرد ضمن اينكه برادرم هيچ گونه ملك ديگري ندارد

25 مهر 1400 21

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی