;
حق حضانت فرزند در حکم طلاق

ايادرصورتي كه حق حضانت فرزنددرتوافق نامه طلاق به عهده مادرباشد آياپدرميتواند حضانت فرزندش رابرعهده بگيرد فرزند مذكرو٩ساله است

27 مهر 1400 30

با درود؛
کاربر محترم؛ چنانچه حق حضانت در حکم طلاق صادره بر عهده مادر واگذار شده باشد، پدر فرزند صـرفا در صورت اثبات عدم صلاحیت اخلاقی و حضانتی مادر، طبق حکم صادره دادگاه، می تواند حضانت فرزند را بر عهـده بگیرد..
در صورت لزوم از طریق مشاوره تلفنی اقدام نمایید تا راهنمایی کامل را دریافت کنید..
مؤید باشـید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی