فسخ قرار داد کار دائم

چرا قانونگذار در متن قراردادکار دائم ، به وضوح از فسخ دو طرفه یاد نکرده است؟

04 آبان 1400 38

بااحترام
کاربر محترم باتوجه به هزینه های آموزشهای حین خدمت و نیز در طول خدمت در مورد قرارداد دائم و نیز نظم عمومی در قرار داد های دائم و دیگر مسائل مهم آن این امر باعث شده است که دوطرف نتوانند به راحتی فسخ قرارداد را بخواهند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی