خرید ملک بدون تنظیم قولنامه

سلام من ملکی خریدم ولی قولنامه ندارم وتحویل گرفتم وفروشنده حاضر به نوشتن قولنامه نیست راهکار قانونی چیست؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
خوب است
18 آبان 1400 46

با درود؛
کاربر محترم؛ در صورتیکه انتقال قطعی ملک انجام گرفته و فروشنده از تنطیم قولنامه استنکاف می ورزد، می توانید با دلایل و مدارک استنادی و استشهادیه محلی به إمضای شهود، دادخواستی تحت عنوان الزام به تنطیم مبایعه نامه و یا سندرسمی بطرفیت فروشنده در دفاتر خدمات قضایی ثبت نمایید تا مراتب در دادگاه حقوقی رسـیدگی و اتخاذ تصمیم گردد..
در صورت لزوم از مشاوره تلفنی استفاده نمایید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی