دعاوی طاری ورود ثالث

سلام بنده بین دعوای دو نفر ذینفع بودم و دادخواست ورود ثالث زدم. هنوز هیچ جلسه دادگاهی برگزار نشده و قراره فردا اولین جلسه برگزار بشه. آیا قبل از شروع جلسه اول بنده می توانم در همان شعبه دادخواست خپدم رو مسترد کنم؟؟ در صورت استرداد دادخواست ورود ثالث بنده آیا میتوانم بعدا از خوانده این دادگاه جداگانه شکایت کنم؟؟

09 آذر 1400 28

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی