معامله فضولی در مورد ملک ...

سلام ، شخصی بدون وکالت از مالک زمین سال 57 یک دانگ ملکی را با مبایعه نامه می فروشد سپس سال 65 از مالک زمین وکالت رسمی فروش بابت ششدانگ همان زمین می گیرد ولیکن در متن وکالت نامه صراحتا نوشته شده است بابت انجام امور معامله سال 57 بین وکیل و موکل تنظیم شده است ، آیا اگر وکیل غیر از یک دانگ سال 57 مابقی ملک را هم با این وکالت نامه فروخته باشد معاملات دیگر او دارای اعتبار است ؟

11 آذر 1400 22

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی